เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลง การสมัครสมาชิก

ผู้สมัครสมาชิก jtnmarketing.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
1. การสมัครสมาชิก jtnmarketing.comไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ jtnmarketing.com ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง
3. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดสมาชิก คะแนนสะสม ฯลฯ
4. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน jtnmarketing.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก jtnmarketing.com จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ทีมงาน jtnmarketing.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
6. ทีมงาน jtnmarketing.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าข้อตกลง พันธ์มิตรธุรกิจ


การเป็นพันธ์มิตรธุรกิจกับเราคุณต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนและใช้บริการเป็นพันธมิตรธุรกิจ BookTrue โดยการลงทะเบียนนี้คุณยอมรับใน

ข้อตกลงและข้อกำหนดและเงื่อนไข

1 เงื่อนไขของข้อตกลง

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากเราในโปรแกรมพันธมิตรธุรกิจของคุณและจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ยกเลิกคุณหรือเราอาจจะยุติข้อตกลงนี้ ณ เวลาใด ๆ ก็ได้โดยที่จะมีหรือไม่มีสาเหตุก็ได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากการบอกเลิก คุณเป็นเพียงผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าแนะนำจากยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะ

เวลานั้นๆ

2 การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลง

เราอาจจะปรับเปลี่ยนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของเรา โดยการโพสต์การ

เปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงใหม่บนเว็บไซต์นี้ การแก้ไขอาจรวมถึงตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของค่าแนะนำที่มีอัตราค่า

ธรรมเนียมขั้นตอนการชำระเงินและกฎระเบียบโครงการ หากคุณไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้คือการยุติข้อตกลงการมีส่วนร่วมอย่าง

ต่อเนื่องของคุณในโปรแกรมนี้ ข้อความการเปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงใหม่ในเว็บไซต์เราจะถือว่าเป็นการยอมรับทั้งสองฝ่าย

3 ข้อจำกัดความรับผิด

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือการสูญหายของผลกำไร, รายได้หรือข้อมูลใด ๆ แม้จะแจ้งเรื่อง

ความเสียหายดังกล่าวกับเราแล้วก็ตาม นอกจากความรับผิดโดยรวมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกินภายใต้ข้อ

ตกลงนี้

4 ความเป็นอิสระ

เราอาจจะมีผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายคู่แข่งกับเว็บไซต์ของคุณ คุณมีความอิสระที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้คุณเข้าใจและ

จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

5 วิธีการชำระเงิน

เมื่อพันธมิตรธุรกิจมีรายได้สะสมไม่ถึง 1000 บาท จะโอนยอดทบไปเดือนถัดไป คุณจะได้รับเงินเมื่อสะสมครบ 1000 บาท โดยจะโอน

ให้ในเดือนถัดไป

6 การติดตามการขาย

เรามีการติดตามการขายโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่จะติดต่อสื่อสารกับ URL เข้ารหัสพิเศษที่กำหนดไว้ถ้ามีการทำผิดข้อตกลงบางส่วน

หรือทั้งหมด ไม่ว่าการโปรโมชั่นการเชื่อมโยงหน้าเว็บ, โฆษณาแบนเนอร์, และอื่น ๆ ; การกระทำโดยเจตนาให้ซอฟต์แวร์ของเราทำ

งานไม่ถูกต้องจะถือว่าสิ้นสุดการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

7 ความสัมพันธ์ของภาคี

คุณเป็นตัวแทนอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ร่วมทุน, หน่วยงาน, แฟรนไชส์​​, ตัวแทนฝ่ายขาย, การจ้างงานหรือความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง

สองฝ่าย คุณไม่สามารถกระทำการใดๆ  หรือเป็นตัวแทนในนามของเรา ไม่ว่าบนเว็บไซต์ของคุณหรืออื่น ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้

8 สแปม

วิธีหลีกเลี่ยง spam ที่ดีที่สุดคือการส่งข้อมูลไปยังผู้ที่มีความยินยอม หากคุณมีเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง คุณสามารถบอกพวกเขา

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขามีความสนใจแล้วส่งลิงค์ของคุณไป ต้องระวังอย่าสร้างความน่ารำคาญ คุณอาจจะถูกร้องเรียนเรื่อง สแปม 

หากมีการร้องเรียนเรื่องสแปม เราไม่มีทางเลือก ต้องยุติตำแหน่งพันธมิตรธุรกิจของคุณคุณจะถูกริบค่าคอมมิชชั่นใด ๆ / สินค้า คุณจะ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมายใด ๆ และการสูญเสียใด ๆ ของรายได้จากธุรกิจ